Clean Code: Podstawowe pojęcia

YAGNI

Zasada YAGNI (Nie będziesz tego potrzebować, ang. You Ain’t Gonna Need It) mówi o tym, że nie należy pisać kodu, który nie jest obecnie potrzebny do dostarczenia wymaganej funkcjonalności, ale wydaje nam się, że w przyszłości może się przydać. Bardzo często okazuje się, że z czasem zmieniają się założenia albo po prostu napisany tak kod się nie przydaje, a my marnujemy jedynie czas. Nie należy jednak traktować tej zasady jako wymówki do pisania słabej jakości, nieelastycznego kodu. Jeżeli tworzymy swój projekt zgodnie z zasadami S.O.L.I.D (opisanymi w dalszej części wpisu), dodanie kodu w przyszłości nie będzie stanowiło problemu.

KISS

Nie komplikuj, głuptasku, czyli reguła KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) doczekała się polskiego odpowiednika – BUZI (Bez Udziwnień Zapisu, Idioto). Mówi o konieczności zachowania elegancji i przejrzystości kodu, unikania niepotrzebnych udziwnień, aby był możliwy do zrozumienia bez większych problemów przez każdego, kto go przegląda.

DRY

Zasada DRY (and. Don’t Repeat Yourself) mówi, aby pisać kod reużywalny, unikać niepotrzebnych powtórzeń logiki w dwóch miejscach aplikacji. Powielające się fragmenty kodu należy wydzielać do oddzielnych metod lub klas. Nie należy tego jednak robić bezmyślnie. Trzeba uważać, aby powstałe w ten sposób metody/klasy nie miały wielu odpowiedzialności i skomplikowanej struktury.

S.O.L.I.D

S.O.L.I.D to zbiór 5 zasad zaproponowanych przez Roberta C. Martina, autora, między innymi, książki Clean Code. Opisują one podstawowe założenia programowania obiektowego.

 • Single Responsibility Principle – zasada jednej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność definiowana jest przez autora jak powód do zmiany, zatem zasadę tą można opisać zdaniem “Żadna klasa nie może być modyfikowana z więcej niż jednego powodu”. Każdej klasie powinien odpowiadać tylko jeden obszar logiki aplikacji.

 • Open-Close Principle – zasada otwarte-zamknięte.

Zasada ta mówi, że funkcje, klasy i moduły aplikacji powinny być otwarte na rozbudowę, ale zamknięte na modyfikacje. Oznacza to, że dodanie nowych funkcjonalności powinno być możliwe poprzez rozszerzenie istniejących elementów bez konieczności zmiany istniejącego już kodu.

 • Liskov Substitution Principle – zasada podstawienia Liskov.

Reguła autorstwa Barbary Liskov mówi, że “Funkcje, które używają wskaźników lub referencji do klas bazowych, muszą być w stanie używać również obiektów klas dziedziczących po klasach bazowych, bez dokładnej znajomości tych obiektów”. W praktyce oznacza to, że klasa dziedzicząca nie powinna zmieniać implementacji metod z klasy bazowej, a jedynie rozszerzać jej możliwości.

 • Interface Segregation Principle – zasada separacji interfejsów.

Zasada segregacji interfejsów mówi o tym, że wiele mniejszych, dedykowanych interfejsów jest lepsze niż jeden ogólny, “tłusty”. Należy wyeliminować niepotrzebnie rozbudowane, niespójne interfejsy i rozbić je na kilka mniejszych.

 • Dependency Inversion Principle – zasada odwrócenia zależności.

Zasada ta składa się z dwóch części:

 1. Wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć od tych niskopoziomowych. Zależności te powinny wynikać z abstrakcji.
 2. Abstrakcje nie powinny zależeć od konkretnej implementacji. To implementacja rozwiązania powinny zależeć od abstrakcji.

Oznacza to tyle, że tworzony kod nie powinien być zależny od konkretnej klasy, wszelkie zależności powinny kończyć się na interfejsach lub klasach abstrakcyjnych.

Dependency Injection

Wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection) służy do wstrzykiwania konkretnej implementacji do klasy używającej abstrakcji, dzięki czemu unikamy tworzenia konkretnej klasy wewnątrz modułu wysokiego poziomu i spełniamy zasadę odwrócenia zależności. Wstrzykiwanie można wykonać na trzy sposoby:

 • przez konstruktor,
 • przez metodę,
 • przez własność.

Temat DI jest rozległy i skomplikowany, dlatego zostanie mu poświęcony w całości oddzielny wpis w przyszłości.

Advertisements

Klasy i struktury

Różnice między klasą a strukturą w C#, szczególnie na początku przygody z programowaniem, mogą wydawać się niewielkie i nieistotne, jednak pytania o nie często pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych dla junior developerów, a ich znajomość jest dodatkowo kluczowa ze względów wydajnościowych,

Typ referencyjny i wartościowy

Jeżeli programowałeś w C++ pamiętasz zapewne, że różnica między klasą a strukturą polega tam jedynie na tym, że class ma pola domyślnie prywatne, a struct publiczne, natomiast w pamięci reprezentowane są w taki sam sposób. W C# jest inaczej. Klasa jest typem referencyjnym, alokowana jest zatem na stercie (heap), zaś struktura jest typem wartościowym i żyje na stosie (stack). Temat ten dokładniej poruszę w następnym wpisie, na ten moment najważniejsze jest to, że typy wartościowe w momencie przypisania są w całości kopiowane

int x = 11;
int y = x; // tworzymy nową komórkę w pamięci
x = 12;
Console.WriteLine(x); // 12
Console.WriteLine(y); // 11

natomiast w wypadku typów referencyjnych kopiowany jest adres komórki pamięci.

class MyClass
{
  public string Text {get; set; }
}
var first = new MyClass();
first.Text = "Not changed";
var second = first; // referencja do tego samego obszaru pamięci
second.Text = "Changed";
Console.WriteLine(first.Text); // Changed
Console.WriteLine(second.Text); // Changed

Dziedziczenie

Struktury w C# nie wspierając mechanizmu dziedziczenia, są domyślnie zablokowane (sealed), mogą jednak implementować interfejsy.

Konstruktory

W przypadku klas możemy tworzyć dowolną liczbę konstruktorów, należy jedynie pamiętać, że stworzenie pierwszego własnego konstruktora uniemożliwia nam wykorzystanie konstruktora bezparametrycznego dla danej klasy. Jeżeli chcemy go używać musimy stworzyć go samodzielnie.

W przypadku struktur istnieją pewne ograniczenia w tworzeniu konstruktorów. Po pierwsze, nie można stworzyć własnego konstruktora bez parametrów. Kompilator tworzy dla nas domyślny konstruktor, który inicjalizuje wszystkie pola domyślnymi wartościami w sposób bardzo wydajny. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, iż w konstruktorze z parametrami wszystkie pola struktury muszą być zainicjalizowane. Rozważmy przykłady:

struct Vector
{
  public int X;
  public int Y;
  public int Z;

  public Vector(int x, int y) // ŹLE
  {
    X = x;
    Y = y;
  }

  public Vector(int x, int y) // DOBRZE
  {
    X = x;
    Y = y;
    Z = 0;
  }

  public Vector(int x, int y, int z) // DOBRZE
  {
    X = x;
    Y = y;
    Z = z;
  }

  public Vector(int x, int y) : this() // DOBRZE
  {
    X = x;
    Y = y;
  }
}

Pierwszy przypadek spowoduje pojawienie się błędu na etapie kompilacji programu. Zauważmy jednak, że możemy wywołać konstruktor domyślny this(), co spowoduje, że wszystkie niezainicjalizowane przez nas pola otrzymają wartość domyślną.

Wartości domyślne

Sposób inicjalizacji struktur uniemożliwia definiowanie domyślnych wartości dla pól.

struct MyStruct
{
  public int Value = 1; // ŹLE
}

Możliwe jest jednak definiowanie stałych i pól statycznych.

struct MyStruct
{
  public const int X = 1; // DOBRZE
  public static int Y = 1; // DOBRZE
}

W przypadku klas nie ma ograniczeń.

class MyClass
{
  public int Value = 1; // DOBRZE
}

Słowo kluczowe new

new używamy, aby utworzyć nową instancję klasy. Operator ten jest dostępny również dla struktur, jednak jego działanie jest inne. Powoduje jedynie wywołanie konstruktora i inicjalizację pól struktury, a jego użycie nie jest konieczne. Pola można inicjalizować ręcznie.

Vector vector;
vector.X = 1;
vector.Z = 3;

Należy pamiętać, aby w takim wypadku zainicjalizować wszystkie pola, z których korzystamy.

Console.WriteLine(vector.Y);

Powyższy kod spowoduje błąd kompilacji, gdyż vector.Y nie zostało zainicjalizowane.

Nullable

Dla klas możemy posiadać pustą referencję.

MyClass myClass = null;

Aby uzyskać podobne zachowanie w przypadku struktur (jest to potrzebne np. przy tworzeniu modeli bazodanowych) należy skorzystać z Nullable.

MyStruct? myStruct = null;
Nullable<MyStruct> myStruct = null;